Trương Đình Đức

Trương Đình Đức

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Chuyên gia

Trương Đình Đức

Trưởng phòng đào tạo

(Đại diện Trong nước)

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Giáo dục học

Trình độ Chuyên môn: Đào tạo, Kinh doanh và Tiếp thị, Công nghệ thông tin

Quá trình công tác

  • Giảng viên Đại học Trưởng Đại Học Khánh Hòa
  • Chuyên gia giáo dục sáng tạo của Microsoft

  • Phó Giám đốc cở sở giáo dục nghề nghiệp Cát Trắng

  • Cán bộ quản lý Trung tâm thẩm định nghề du lịch 

  • Cán bộ đào tạo Long Phú Tourism, Diamond Bay Resort