TP.HCM vừa được ‘bật đèn xanh’ cho một số cơ chế đặc thù

TP.HCM vừa được ‘bật đèn xanh’ cho một số cơ chế đặc thù

TP.HCM vừa được ‘bật đèn xanh’ cho một số cơ chế đặc thù

Nghị định nêu rõ Nhà nước ưu tiên đầu tư về ngân sách và các nguồn tài chính khác nhằm phát triển kinh tế - xã hội để TP.HCM thực hiện vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

Đối với một số công trình, dự án quan trọng có quy mô đầu tư lớn thuộc lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi do TP.HCM quản lý vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, UBND TP.HCM lập dự toán kèm theo đề nghị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách thành phố để triển khai thực hiện.

Để sử dụng có hiệu quả quỹ đất thuộc mình quản lý, UBND TP.HCM được tạm ứng từ nguồn ngân sách thành phố hoặc từ nguồn vay theo quy định cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thu hồi hoàn trả ngân sách hoặc hoàn trả nguồn vốn vay.

Chính phủ ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn ưu đãi cho TP.HCM để đầu tư các chương trình, dự án xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, môi trường và chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn.

Quy định cũng nêu các nguyên tắc của việc  bố trí vốn đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn ưu đãi trên địa bàn TP. 

Đối với chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách TP.HCM, Chính phủ cho thành phố vay lại hoặc cấp phát một phần theo quy định của pháp luật. Thành phố có trách nhiệm bố trí vốn đối ứng từ ngân sách để thực hiện và hoàn trả gốc, lãi phần vay lại đầy đủ, đúng hạn theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, đối với các doanh nghiệp thuộc TP.HCM quản lý được vay lại để đầu tư chương trình, dự án có khả năng thu hồi một phần hoặc toàn bộ vốn vay. Các doanh nghiệp thuộc TP.HCM quản lý phải hoàn trả gốc, lãi vay theo đúng thời hạn quy định.  

Mức bố trí cụ thể về vốn ODA hoặc các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thực hiện các chương trình, dự án theo quy định và trên cơ sở đề nghị của TP.HCM, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Chính phủ cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm trình Quốc hội quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật đầu tư công.

UBND TP.HCM được quyền quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại không phụ thuộc vào quy mô viện trợ; riêng đối với các khoản viện trợ có liên quan đến tôn giáo, quốc phòng, an ninh, phải báo cáo Thủ tướng quyết định.

Chủ tịch UBND TP.HCM chịu trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả các khoản viện trợ này, thực hiện chế độ hạch toán, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật; định kỳ báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Nhà nước ưu tiên đầu tư về ngân sách và các nguồn tài chính khác nhằm phát triển TP.HCM thực hiện vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

Ngoài nguồn vốn huy động cho các công trình, dự án thuộc đối tượng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, đối với các dự án khác có khả năng thu hồi vốn hoặc các dự án chỉ có khả năng thu hồi một phần vốn đầu tư, UBND TP.HCM quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc huy động đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Các hình thức huy đông bao gồm: BOT (xây dựng - kinh doanh -  chuyển giao), BTO (xây dựng - chuyển giao - kinh doanh), BT (xây dựng - chuyển giao), BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh), BTL (xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ), BLT (xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao), O&M (kinh doanh - quản lý).

Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương, TP.HCM có thể tham gia thực hiện các dự án PPP. Các dự án thuộc các lĩnh vực: Góp vốn để hỗ trợ xây dựng công trình đối với dự án có hoạt động kinh doanh, thu phí từ người sử dụng, nhưng khoản thu không đủ để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận; thanh toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hợp đồng BTL, hợp đồng BLT; hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

 

Nguồn: http://news.zing.vn/tphcm-vua-duoc-bat-den-xanh-cho-mot-so-co-che-dac-thu-post741965.html